logo

11.ตลาดคลินิกฟอกไต

Home / 11.ตลาดคลินิกฟอกไต

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

11.ตลาดคลินิกฟอกไต ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

11. ตลาดคลินิกฟอกไต – ตอนที่ 33

ตลาดการฟอกไตและการฟอกไตทางช่องท้อง แบ่งตามผลิตภัณฑ์ (Product) • อุปกรณ์ • วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) • บริการ (Service) ตลาดการฟอกไตและการฟอกไตทางช่องท้อง...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

11. ตลาดคลินิกฟอกไต – ตอนที่ 32

• ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2022 Fresenius Medical Care รวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainable Index: DJSI) ระดับโลก (World Index) ผู้เล่นใน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

11. ตลาดคลินิกฟอกไต – ตอนที่ 31

ปัจจัยนี้ ล้วนเป็นแก่น (Core) ของการให้บริการ ซึ่งทำให้เกิดส่วนแบ่งรายได้ (Revenue segmentation) มากที่สุด รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ได้รับการปรับ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

11. ตลาดคลินิกฟอกไต – ตอนที่ 30

โดยเฉพาะโรคอ้วนเกิน (Obesity), เบาหวาน (Diabetes), ความดันโลหิตสูง (Hyper-tension), การติดเชื้อ (Infection), ความดันเลือดต่ำ (Hypo-tension), และของเหลวส่วน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

11. ตลาดคลินิกฟอกไต – ตอนที่ 29

ดังนั้นข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่อไป คือ การวิเคราะห์ตัวแปรอื่นเพิ่มเติม อันได้แก่ 1. ควรศึกษาปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อการตัดสินใจซื้อ...