logo

blog

Home / blog

BLOG แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

BLOG ล่าสุด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งของประชากรโลก

คณะนักวิทยาศาสตร์และนักระบาดวิทยาจากโรงพยาบาลและสถาบันนานาชาติทั่วโลกที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเกือบทุกประเทศรวมถึงจากองค์การอนามัยโลก มีความเห็นตรงกันว่าการเข้าใจและรับรู้ถึงปัจจัยเสี่ยง...

โดย ภู ภักดิ์วิไลเกียรติ

จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 411 : การเพิ่มคะแนน IQ (1)

นช่วงแรกที่เกิดหลักสูตรการแทรกแซง (Intervention program) รัฐบาลสหรัฐอเมริการ ใช้ชื่อว่า “เริ่มต้นนำหน้า” (Head Start) โดยการสนับสนุนของนักจิตวิทยาที่สนใจค้นหาว่า หลักสูตรนี้ ได้เพิ่มสติปัญญา...

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 8 – รากเหง้าของสาเหตุ (1)

เพื่อให้เข้าใจรากเหง้าของปัญหา เราต้องพิจารณาถึงสาเหตุหลัก (Principal) ของการตาย (Death) และการด้อยสมรรถนะ (Disability) ในขณะที่มุ่งเน้น (Focus) ไปที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ (Major) ที่นำไปสู่อาการ (Condition) เหล่านั้น...

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน รังสีจากโทรศัพท์มือถือ

รังสีที่ออกจากเครื่องฯขณะการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ รังสีในกลุ่ม Non-ionizing radiation ประเภทที่เรียกว่า รังสีอาร์แอฟ/RF (Radiofrequency radiation) คือกลุ่มรังสีในคลื่นของ Radio waves และ Microwaves

โดย ภู ภักดิ์วิไลเกียรติ

จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 410 : หลักสูตรการแทรกแซง (2)

หลักสูตรแทรกแซง (Intervention program) ที่เข้มข้นในโครงการเริ่มต้นขั้นมูลฐาน (Abecedarian project) เน้นย้ำพื้นฐานของความสามารถทางด้านการเรียนรู้ เช่น การอ่านเพื่อทำให้เด็กด้อยโอกาส...