logo

blog

Home / blog

BLOG แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

BLOG ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 35 – น้ำหนักที่เหมาะสม (3)

การใช้พลังงาน เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก (Critical) ของความสมดุลของพลังงาน (Energy balance) การใช้พลังงานทั้งหมดเป็นผลรวม (Sum) ของอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 34 – น้ำหนักที่เหมาะสม (2)

เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงต้นคริสตทศวรรษ 1970s อัตราอ้วนเกินในบรรดาเด็กๆ และผู้ใหญ่มีเพียง 5% ซึ่งค่อยๆ สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (Steadily) ตั้งแต่นั้นมา...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 33 – น้ำหนักที่เหมาะสม (1)

โรคระบาดท้องถิ่น (Epidemic) ที่เกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริการ ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ค่อยๆ มีผลกระทบ (Affect) ต่อชาวอเมริกัน เป็นครั้งแรกที่เด็กในชั่วอายุคน ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 32 – มีปริมาณดื่มที่ปลอดภัยไหม (3)

นอกจากนี้ การบริโภคในปริมาณต่ำของแอลกอฮอล์ อาจลดความเสี่ยงของวิวัฒนาการโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) และมีความสัมพันธ์ (Associate) กับความเสี่ยง...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 31 – มีปริมาณดื่มที่ปลอดภัยไหม (2)

อันที่จริงในบรรดาการตายปีละ 93,000 รายที่สัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา มากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดจากการดื่มหนักอย่างรวดเดียว และผลกระต่อพฤติกรรมที่...