logo

blog

Home / blog

BLOG แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

BLOG ล่าสุด

โดย ศ. คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร

เดย์แคร์นมแม่คุณภาพใกล้บ้าน ตอนที่ 4

เดย์แคร์นมแม่คุณภาพ ต้องมีการดำเนินการอะไร ควรมีการดำเนินการ ดังนี้ การดำเนินการให้เกิดต้นทุนสุขภาวะที่ดี 1. การดำเนินการให้เกิดต้นทุนสุขภาวะที่ดี...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 56 – ปรับปรุงนิสัยการกิน (1)

ในช่วง (Spectrum) ของความสมดุลของพลังงาน (Energy balance) สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม (Opposite) กับการแปลงแคลอรี่ (Calorie) คือการบริโภค (Consumption) แคลอรี่ การ...

โดย ศ. คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร

เดย์แคร์นมแม่คุณภาพใกล้บ้าน ตอนที่ 3

ระบบบริการเดย์แคร์นมแม่คุณภาพ • ความหมาย o เดย์แคร์ ในที่นี้หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ ศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มเด็กเล็ก 3 ขวบปีแรก o เดย์แคร์นมแม่ หมาย...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 55 – การทรงตัวกับความยืดหยุ่น (5)

กล่าวคือ ประโยชน์สุขภาพเท่าเดิมแต่ใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น คนที่ไม่มีเวลามากและมีข้อจำกัด (Limitation) เรื่องเวลา สามารถใช้เวลาน้อยลงและยังคงได้...

โดย ศ. คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร

เดย์แคร์นมแม่คุณภาพใกล้บ้าน ตอนที่ 2

ที่มาและความสำคัญ รัฐบาลปัจจุบัน (สิงหาคม 2566) กำหนดให้การส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากมีจำนวนเด็กเกิดน้อยลงมากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ...