logo

13.ตลาดคลินิกทันตกรรม

Home / 13.ตลาดคลินิกทันตกรรม

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

13.ตลาดคลินิกทันตกรรม ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

13. ตลาดคลินิกทันตกรรม – ตอนที่ 26

• ภาพรวมความพร้อมของคลินิกทันตกรรม (Dental clinic) และทันตแพทย์ (Dentist) จากการสัมภาษณ์เจ้าของและผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สามารถสรุปได้ว่า คลินิกทันต...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

13. ตลาดคลินิกทันตกรรม – ตอนที่ 25

o ด้านบุคลากร (Personnel) คลินิกให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้คลินิกประสบความสำเร็จ (Key success...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

13. ตลาดคลินิกทันตกรรม – ตอนที่ 24

6. ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมที่เปิดดำเนินการให้บริการอย่างน้อย 10 ปี • ภาพรวมและการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมให้ประสบความสำเร็จ จากการ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

13. ตลาดคลินิกทันตกรรม – ตอนที่ 23

o ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ ส่วนมากคิดว่า คลินิกมีบริการที่รวดเร็วและทำงานเป็นระบบ (Systematic) โดยให้ความสำคัญแก่บริการที่รวดเร็ว...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

13. ตลาดคลินิกทันตกรรม – ตอนที่ 22

• กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรม o ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เนื่องจากผู้ใช้บริการกลุ่มนื้ส่วนมากเน้น...