logo

14.ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส

Home / 14.ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

14.ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

14. ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส - ตอนที่ 26

1.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคธุรกิจไทยในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ • พัฒนาศักยภาพ (Potential) และองค์ความรู้ (Body of knowledge) ให้แก่...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

14. ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส - ตอนที่ 25

11. กลุ่มบริการดูแลเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ (Feminine care) อาจจะเป็นธุรกิจที่ฟังดูแปลกๆ (Strange) แต่ไม่น่าเชื่อว่ามีผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่ทำธุรกิจ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

14. ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส - ตอนที่ 24

กลุ่มเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมกับชุด (Athleisure & connected apparel) จากกระแสการชอบออกกำลังกาย (Exercise fever) ที่กลายมาเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

14. ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส - ตอนที่ 23

Wellness Tech 13 คือ กลุ่มธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้ดี [โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา] จนประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

14. ตลาดธุรกิจฟิตเน็ส-เว็ลเน็ส - ตอนที่ 22

นิยามใหม่ของความเป็นอยู่ที่ดีหรือสุขภาวะสมบูรณ์ (Well-ness) มีทั้งสิ้น 8 มิติ ได้แก่ กาย (Physical), จิต (Spiritual), สังคม (Social), อารมณ์ (Emotional),...