logo

6.ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

Home / 6.ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

6.ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

6. ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ – ตอนที่ 30

สำรวจ (Survey) ความต้องการ (Demand) ของสินค้าในตลาด, ปัญหาและความพึงพอใจ (Satisfaction) ของการตรวจวิเคราะห์ (Diagnosis) ที่ใช้ในปัจจุบัน, วิธีการซื้อสินค้าของ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

6. ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ – ตอนที่ 29

ขั้นตอนต่อไป คือการพัฒนาแผนการตลาด (Marketing plan) ซึ่งก็คือเอกสาร (Document) หรือแบบแผนที่เป็นรายละเอียด(Comprehensive) หรือ พิมพ์เขียน (Blue-print) ที่...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

6. ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ – ตอนที่ 28

ขั้นตอนต่อไป คือการพัฒนาแผนการตลาด (Marketing plan) ซึ่งก็คือเอกสาร (Document) หรือแบบแผนที่เป็นรายละเอียด(Comprehensive) หรือ พิมพ์เขียน (Blue-print) ที่...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

6. ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ – ตอนที่ 27

จุดแข็งนี้ ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Competitive differentiation) อื่นๆ ที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ในประเทศเท่านั้น การที่บริษัท...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

6. ตลาดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ – ตอนที่ 26

อุปสรรคทางธุรกิจ ความก้าวหน้า (Advancement) ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาจเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากอาจมีการพัฒนาวิธีการตรวจ (Test method)...