logo

9.ตลาดการแพทย์ทางไกล

Home / 9.ตลาดการแพทย์ทางไกล

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

9.ตลาดการแพทย์ทางไกล ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

9. ตลาดการแพทย์ทางไกล – ตอนที่ 8

ด้วยปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเร่งต่างๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) ของไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

9. ตลาดการแพทย์ทางไกล – ตอนที่ 7

การแพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) ของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Inevitable) แต่ในวิกฤต...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

9. ตลาดการแพทย์ทางไกล – ตอนที่ 6

ในตลาดการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) มีการผลิตอุปกรณ์เพื่อการแพทย์ทางไกลให้กะทัดรัด, ใช้ง่ายขึ้น, ติดตั้งสะดวก, และ ถูกใจผู้ซื้อมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ที่...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

9. ตลาดการแพทย์ทางไกล - ตอนที่ 4

ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ระบาดหนักไปทั่วโลก (Pandemic) การใช้การแพทย์ทางไกล จึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะการอยู่บ้าน (Stay home) เพื่อป้องกันการ...