logo

5.ตลาดอาหารเสริม

Home / 5.ตลาดอาหารเสริม

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

5.ตลาดอาหารเสริม ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 30

ทั้งนี้ Grand View Research บริษัทวิจัยด้านการตลาดของสหรัฐอเมริกา รายงานในปี พ.ศ. 2564 ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง (Brain nourishing) และผ่อนคลาย...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 29

McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาระดับสากล ได้แนะนำ 3 แนวทาง (Guide-ling) ที่ช่วยให้การนอนหลับดี กล่าวคือ 1. สร้างบรรยากาศ (Atmosphere) ห้องนอนให้ผ่อน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 28

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ “ตลาดของคนอยากนอน” มีแนวโน้ม (Trend) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous growth) หลังสถานการณ์...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 27

นับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูด (Attract) ความสนใจ (Attention) และช่วยกระตุ้น (Stimulate) ความต้องการของลูกค้า (Customer need) ในยุคนี้ได้มากทีเดียว นอกจากนี้ยัง...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 26

2. เน้นคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน โดยมีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย – เนื่องจากอาหารเสริมเป็นสิ่งที่ใช้บริโภคเข้าไปในร่างกาย (In-take) เรื่องคุณภาพ (Quality)...