logo

4.ตลาดเครื่องมือแพทย์

Home / 4.ตลาดเครื่องมือแพทย์

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

4.ตลาดเครื่องมือแพทย์ ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

4. ตลาดเครื่องมือแพทย์ - ตอนที่ 8

ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2563 การแพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ (Medical device) ทั่ว...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

4. ตลาดเครื่องมือแพทย์ - ตอนที่ 7

ปัจจัยการขยายตัวของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ (Government policy) และการเติบโตของบริการด้านสาธารณสุข (Public-health service) ในปัจจุบันอุตสาหกรรม...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

4. ตลาดเครื่องมือแพทย์ - ตอนที่ 6

ปัจจัยการขยายตัวของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ (Government policy) และการเติบโตของบริการด้านสาธารณสุข (Public-health service) ในปัจจุบัน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

4. ตลาดเครื่องมือแพทย์ - ตอนที่ 4

การผลิตเครื่องมือแพทย์ (Medical device) ของไทย ส่วนมากมีความซับซ้อน (Complex) ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่สูงนัก โดยเน้นผลิตเพื่อส่งออก (Export)...