logo

1.ตลาดโรงพยาบาล

Home / 1.ตลาดโรงพยาบาล

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

1.ตลาดโรงพยาบาล ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

1. ตลาดโรงพยาบาล – ตอนที่ 30

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (Private hospital) ปี พ.ศ. 2566 เติบโต 15% ดันรายได้ (Revenue) 3.2 แสนล้าน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

1. ตลาดโรงพยาบาล – ตอนที่ 29

โรงพยาบาลเอกชนที่มีแผนขยายจำนวนเตียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 มีเพิ่มเติมดังนี้ • รพ. อินทรรัตน์ จำนวน 152 เตียง • รพ. หทัยราษฎร์ จำนวน 126 เตียง • รพ. วัฒน...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

1. ตลาดโรงพยาบาล – ตอนที่ 28

ในประเทศไทย กลุ่มคนชั้นกลาง (Middle class) จะเพิ่มจาก 36% ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2549 เป็น 41% ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

1. ตลาดโรงพยาบาล – ตอนที่ 27

รพ. พระราม 9 • ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง (Chronic) ผ่านซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application: App) ชื่อ Doctor...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

1. ตลาดโรงพยาบาล – ตอนที่ 26

ปัจจัยที่ใช้วัดผลในการสำรวจดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรทางการแพทย์ 2. ความเร็วในการตรวจรักษา (Examination) และ...