logo

8.ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู

Home / 8.ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

8.ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

8. ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู – ตอนที่ 8

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operations) ของคลินิกสปอร์ตเว็ลเน็ส (Sport wellness) ขั้นที่ 1 เมื่อผู้เข้าใช้บริการมาถึง โดยเจ้าหน้าที่ต้อนรับ กล่าวคำสวัสดี ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

8. ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู – ตอนที่ 7

การวิเคราะห์การตลาด (Market analysis) เป็นการศึกษาความน่าสนใจ (Attractiveness) และกลไกพลวัต (Dynamic) ของตลาดเฉพาะภายในอุตสาหกรรม (Industry) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

8. ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู – ตอนที่ 6

การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อวางแผนและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic) เพื่อให้ศูนย์กายภาพฟื้นฟู ค้นหา ...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

8. ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู - ตอนที่ 5

ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) ผู้ให้กำเนิดแบบจำลองแรงขับเคลื่อนทั้ง 5 นั้น (Five-force analysis) เป็นปรมาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard)...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

8. ตลาดศูนย์กายภาพฟื้นฟู - ตอนที่ 4

มีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ในการจัดตั้งธุรกิจคลินิกรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย (Physical rehabilitation) ในสุขภาวะ...