logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เอดส์

อาการ : เอดส์

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

ทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir)

รักษาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV): โดยใช้ร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัสชนิดอื่นอีก 2 ชนิด และสำหรับรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอ็นเอ็นอาร์ทีไอ (NNRTIs: Non-nucleoside reverse-transcriptase inhibitors)

ยาต้านไวรัสเอ็นเอ็นอาร์ทีไอมีสรรพคุณดังนี้ บรรเทาอาการป่วยด้วยโรคเอดส์, ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอดส์/เอชไอวีหลังการสัมผัสเลือดของผู้ป่วย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอ็นทีอาร์ทีไอ (NtRTIs: Nucleotide reverse-transcriptase inhibitors)

ยาต้านไวรัสเอ็นทีอาร์ทีไอมีสรรพคุณดังนี้ Tenofovir: ใช้บรรเทาอาการป่วยของโรคเอดส์ และบรรเทารักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ-บี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาต้านไวรัสพีไอ (PIs: Protease inhibitors)

ยาต้านไวรัสพีไอมีสรรพคุณดังนี้ บรรเทาอาการป่วยในผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ป่วยเอชไอวี, รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ-ซี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โคบิซิสแตท (Cobicistat)

ยาโคบิซิสแตทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อใช้เป็นยาร่วมสนับสนุนเพิ่มฤทธิ์ยาต้านไวรัสโรค เอดส์ ตัวยามิได้มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสแต่อย่างใด