logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology)

ปอดเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลัก คือ การหายใจ ความหมายของการหายใจนั้นมีความหมายในทางการแพทย์คือ ปอดเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างถุงลมขนาดเล็กในปอดกับหลอดเลือดฝอยในผนังของถุงลมเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทางลมหายใจออก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ปอด

แอสเปอร์จิลโลสิส (Aspergillosis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แอสเปอร์จิลโลสิส(Aspergillosis)คือ โรคที่เกิดจากร่างกายติดเชื้อราในสกุล(Genus)ชื่อ Aspergillus ซึ่งเป็นเชื้อรามีหลากหลายชนิดย่อย(Species)

ปอดแฟบ (Atelectasia)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปอดแฟบ(Atelectasis หรือ Collapsed lung) คือ โรค/ภาวะที่ถุงลมในปอดเกิดตีบแฟบจนไม่สามารถเก็บกักอากาศ/ออกซิเจนจากการหายใจเข้า

การตรวจค่าเอนไซม์ ซีพีเค (CPK test)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วย อาการที่แพทย์สงสัยเกิดจาก การบาดเจ็บ การอักเสบ การถูกทำลาย ของ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือ กล้ามเนื้อลาย หรือ สมอง หรือ ปอด

แอสเบสโตสิส โรคปอดจากแร่ใยหิน (Asbestosis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis)คือ โรคปอดเรื้อรังจากเนื้อเยื่อปอดเกิดพังผืดเรื้อรังรุนแรง ที่เกิดจากการสูดดมแร่ใยหิน(Asbestos)เข้าสู่ปอดในปริมาณสูง

ฮิสโตพลาสโมซิส (Histoplasmosis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคฮิสโตพลาสโมซิส หรือ ฮิสโตพลาสโมสิส (Histoplasmosis) คือ โรคเกิดจากร่างกายติดชื้อรา ชนิด Histoplasma capsulatum (H. capsulatum)