logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system)

กระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหาร แต่มีอาหารบางประเภทสามารถดูดซึมได้ในกระเพาะอาหาร เช่น น้ำ ยาบางชนิด และกรดอะมีโน (Amino acid) รวมทั้งบางส่วนของแอลกอฮอล์ โรคที่เกิดกับอวัยวะนี้ เช่น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารบีบตัวช้า: อัมพาตกระเพาะ(Gastroparesis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัมพาตกระเพาะ หรือ กระเพาะอาหารบีบตัวช้า (Gastroparesis ย่อว่า GP)คือ โรคหรือภาวะที่กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารทำงานบีบตัวช้าลง/ลดน้อยลงจนอาจถึงขั้นไม่บีบตัว...

ภาวะไร้กรดเกลือ (Achlorhydria)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะไร้กรดเกลือ(Achlorhydria) คือ โรค/ภาวะที่กระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างกรด/กรดเกลือ(Hydrochloric acid ย่อว่า HCl)ได้ จึงส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ

โรคกระเพาะอาหาร หรือ โรคของกระเพาะอาหาร (Stomach disease)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคกระเพาะอาหาร จัดเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคพบบ่อยทั่วโลก แต่ไม่มีรายงานในภาพรวมของสถิติเกิดที่ชัดเจน เพราะมักแยกรายงานเป็นเฉพาะแต่ละโรคย่อย

ยากดการสร้างกรดของกระเพาะอาหาร (Gastric acid suppression medications)

โดย พรลภัส บุญสอน

ยากดการสร้างกรดในกระเพาะอาหาร (Gastric acid suppression medications) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ ลดอัตราการหลั่งของน้ำย่อยอาหาร, ลดปริมาณของน้ำย่อยฯ และลดกรดไฮโดรคลอริก

ทีพรีโนน (Teprenone)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาทีพรีโนน(Teprenone) เป็นสารประกอบที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับTerpenes นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สารประกอบ Terpenes มีปะปนอยู่ในน้ำมันหอมระเหย จากต้นพืชหลายชนิด