Frame Top

ปวดท้องจากตกไข่ (Painful ovulation or Mittelschmerz)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
สูตินรีแพทย์

ฐานข้อมูล วิกิโรค


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน KittikhunBC grandpo northanuwat Fan
Frame Bottom