Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ไขกระดูก
การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเลือด การปลูกถ่ายไขกระดูกในโรคมะเร็ง (Peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation in cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... od Diseases) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล (Acute Lymphoblastic Leukemia: ALL) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอเอ็มแอล หรือ เอเอ็นแอลแอล (Acute My ...
ซีบีซี การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ในการตรวจซีบีซี ในใบรายงานผลตรวจจะมีค่าปกติกำกับให้อยู่แล้ว ซึ่งต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล ทั้งจากเทคนิค ยี่ห้อเครื่องที่ใช้ตรวจ รวมทั้งหน่วย/ค่าต่างๆที่ใช้ ...
ไขกระดูก (Bone marrow)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เม็ดเลือดขาว มีหลายชนิด แต่โดยรวมทำหน้าที่ให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ดังนั้นเมื่อเม็ดเลือดขาวต่ำ ร่างกายจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย เกล็ดเลือด มีหน้าที่ช่วยการแข็งตัวของเลือด เลือดจึงออกได้ยาก แ ...
ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าลัสซีเมีย ซึ่งเป็นภาษากรีกโบราณ โดย Thalassa แปลว่า ทะเล และ Haema แปลว่า เลือด พันธุกรรม หรือ จีน (Gene หรือบางคนเรียกว่า ยีน) ที่ผิดปกตินี้ คือ จีนที่เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยทำให้มีก ...
โลหิตจาง เลือดจาง ซีด (Anemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิตจาง หรือ เลือดจาง) เป็นภาวะหรืออาการที่พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ และพบได้ใกล้เคียงกันทั้งในเพศหญิงและในเพศชาย โดยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยพอควร ทั้งนี้ขึ้นกับในแต่ละประเทศที่มีปัจจ ...
ซีด (Paleness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มีโรคเรื้อรังต่างๆเช่น โรคมะเร็ง มีเลือดออกในบริเวณต่างๆเรื้อรังเช่น จากแผลในกระเพาะอาหาร อุบัติเหตุรุนแรงทำให้เสียเลือด หรือเมื่ออยู่ในภาวะช็อก ซีดมักเกิดร่วมกับอาการต่างๆได้เช่น เหนื่อยง่าย เป ...
โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... รของการขาดธาตุเหล็กที่รุนแรงที่สุดและพบบ่อยในประเทศที่กำลังพัฒนา 40% ถึง 60% ของประชากรเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ในประเทศที่กำลังพัฒนามีปัญหาขาดธาตุเหล็ก ข้อมูลการศึกษาในประเทศไทย เด็กเล็กก่อนวั ...
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และ / หรือรังสีรักษา: การดูแลตนเอง (Selfcare of neutropenia during cancer therapy)
โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ
... % block article_content %}{% linkify %} บทนำ เม็ดเลือดขาว (White blood cell) คือ เม็ดเลือดที่มีหน้าที่ให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ดัง นั้น เมื่อมีเม็ดเลือดขาวต่ำ ร่างกายจึงติดเชื้อได้ง่าย มักรุนแรง แล ...
ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... oc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) โรคเลือด (Blood Diseases) โลหิตจาง เลือดจาง ซี ...
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ที อาจเกิดอาการเลือดออกจนเสียชีวิตได้ สาเหตุของเกล็ดเลือดต่ำมีได้หลายอย่าง หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม สามารถทำให้ผู้ป่วยหายและมีชีวิตเป็นปกติได้ เกล็ดเลือด (Platelet) เป็นส่วนหนึ่งของ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน Klitsada behringer Mmantt nabe Tungging WENDY
Frame Bottom