Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

หลอดเลือด
โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หลอดเลือดหัวใจ (Heart disease: Heart failure from coronary artery disease) ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure) ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจ ...
เขียวคล้ำ (Cyanosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ื้อเยื่อบุช่องปากจึงส่งผลให้เห็นเป็นอาการลำตัว ริมฝีปาก มือ เท้า เล็บ เขียวคล้ำ ซึ่งถ้าอาการเขียวคล้ำเกิดขึ้นทันที ต้องได้รับการแก้ไขให้ร่างกายได้รับออกซิเจนทันทีภายในประมาณ 5 นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้อว ...
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กว่าในผู้หญิง และพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ในบางประเทศ พบโรคนี้ได้สูงถึง 50% ของผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนในเด็กพบโรคนี้ได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะมีคว ...
ความดันโลหิต ความดันเลือด (Blood pressure)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic blood pres sure) ดังนั้น การรายงานผลความดันโลหิต จึงประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวเสมอ โดยจะบันทึกความดันซีสโตลิกเป็นตัวแรก หรือ ตัวบน ส่วนความดันไดแอสโตลิกจะบันทึกเป็นตัวตาม หรือ ...
หัวใจ: กายวิภาคหัวใจ (Heart anatomy) / สรีรวิทยาของหัวใจ (Heart physiology)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... อนมาทางด้านซ้าย ขอบขวาของหัวใจอยู่ด้านหลังของกระดูกหน้าอก (Sternum) และขอบซ้ายสุดของหัวใจอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายตัดกับแนวช่องซี่โครงช่องที่ห้า โครงสร้างของหัวใจเป็นอย่างไร? ...
ภาวะขาดน้ำในเด็ก: การแก้ไขภาวะขาดน้ำและอีเล็กโทรไลต์ในเด็กในภาวะอุทกภัยหรือภัยพิบัติ (Dehydration in children)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ไลต์ในเด็กได้ไหม? อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ท้องเสีย (Diarrhea) ไข้ (Fever): ...
โรคหลอดเลือด โรคของหลอดเลือด (Vascular disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ือดออกจากหัวใจ โดยเลือดแดงจะมีส่วนประกอบของออกซิเจนและสารอาหารสูง หลอดเลือดแดงจึงมีหน้าที่นำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆเพื่อการหล่อเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ในขณะที่ หลอดเลือดดำ (Ve ...
การตรวจเลือด การเจาะเลือดตรวจ (Blood test)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ยุดยาก หรือ แผลเจาะเลือดอาจติดเชื้อถ้าผู้เจาะเลือดไม่ได้เป็นบุคคลา กรทางการแพทย์ และ/หรือใช้อุปกรณ์การเจาะที่ไม่สะอาดพอ ผลข้างเคียงจากการตรวจเลือดมีอะไรบ้าง? ผลข้างเคียง/ผลแทรกซ้อนจากการตรวจเลื ...
ตกเลือด การตกเลือด เลือดออกมาก (Haemorrhage)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... rnal bleeding) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แปล ตกเลือด ว่า แท้งลูก อาการที่เลือด ออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูก องค์การอนามัยโลก (WHO, World Health Organization) แบ่งความรุนแรงของการมีเลื ...
สารทึบแสง สารทึบรังสี การฉีดสี (Medical contrast medium)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่ สารทึบแสง ที่ใช้แยกหลอดเลือด จะอยู่ในรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งผล ข้างเคียงสำคัญของสารทึบแสงชนิดนี้ คือ อาการแพ้ยา และอาจส่งผลให้เกิดไตวายได้ (พบได้น้อย) ดังนั้น ก่อนการตรวจด้วยสารทึบแสง จ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน kurt_9496 Note11 Fdf
Frame Bottom