logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไมเกรน

อาการ : ไมเกรน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาเออร์โกตามีน (Ergotamine) คาเฟอร์กอท (Cafergot)

สรรพคุณของยาเออร์โกตามีนคือ รักษาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน เออร์โกตามีนไม่เหมาะที่จะใช้รักษาไมเกรนชนิดเรื้อรัง ควรต้องหาสาเหตุที่แท้จริงและรักษาจากต้นเหตุนั้นๆ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โทพิราเมท (Topiramate)

ยาโทพิราเมทมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคลมชัก, ป้องกันการเกิดไมเกรน การรับประ ทานยานี้ต้องดื่มน้ำตามเป็นปริมาณที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซอลมิทริปแทน (Zolmitriptan)

ยาซอลมิทริปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้รักษาและบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน และปวดศีรษะคลัสเตอร์ ห้ามใช้ยานี้เพื่อป้องกันการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือปวดศีรษะ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ทริปแทน (Triptans)

ยาทริปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ดังนี้ บรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน, บรรเทาอาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ ห้ามใช้เป็นยานี้เพื่อป้องกันเกิดอาการไมเกรน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เออร์กอต (Ergot)

ยาเออร์กอตมีสรรพคุณรักษาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน, อาการตกเลือดหลังคลอด, เป็นยาช่วยในการทำคลอด, บำบัดอาการประจำเดือนมามากกว่าปกติ ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ