logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคอ้วน

อาการ : โรคอ้วน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไซบูทรามีน (Sibutramine)

ยาไซบูทรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้โดยใช้เป็นยาลดน้ำหนัก ห้ามใช้ยานี้ในผู้อายุต่ำกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 65 ปี ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้ำหนักประเภทอื่น

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาลดความอยากอาหาร (Anorexic drugs or Appetite Suppressants)

ยาลดความอยากอาหาร (Anorexic drug หรือ Appetite suppressant หรือAnorectic หรือ Anorexigenic) เป็นยาที่กระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทภายในสมอง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอมฟีพราโมน (Amfepramone)

ยาแอมฟีพราโมน(Amfepramone) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ยาไดเอทิลโปรปิออน (Diethylpropion) เป็นยากระตุ้นประสาทส่วนกลางหรือกระตุ้นสมอง ทางคลินิกใช้ยานี้เป็นยาลดน้ำหนัก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เบนซ์เฟตามีน (Benzphetamine)

ยาเบนซ์เฟตามีน(Benzphetamine หรือ Benzphetamine Hydrochloride หรือ Benzphetamine HCl)เป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท/ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง