logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคสะเก็ดเงิน

อาการ : โรคสะเก็ดเงิน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมทอกซาเลน (Methoxsalen)

ยาเมทอกซาเลน (Methoxsalen) หรืออีกชื่อคือ ยาแซนโททอกซิน(Xanthotoxin) เป็นยาที่นำมาบำบัดอาการ โรคสะเก็ดเงิน/โรคเรื้อนกวาง โรคผื่นผิวหนังอักเสบ และโรคด่างขาว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอนทราลิน (Anthralin or Dithranol)

ยาแอนทราลิน (Anthralin) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ไดทรานอล (Dithranol) เป็นยาที่นำมารักษาอาการโรคสะเก็ดเงิน โดยต้องใช้ยานี้รักษาป็นเวลาหลายสัปดาห์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อาซิเทรติน (Acitretin)

ยาอาซิเทรติน(Acitretin) จัดเป็นสารประกอบประเภทเรตินอยด์(Retinoid)รุ่นที่ 2 (Second generation retinoids)ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการสร้าง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อีเทรทิเนต (Etretinate)

ยาอีเทรทิเนต(Etretinate)จัดเป็นสารประเภทเรตินอยด์รุ่นที่ 2 (Second generation retinoids) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินในระยะรุนแรง(Severe psoriasis)