logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคกระเพาะอาหาร

อาการ : โรคกระเพาะอาหาร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซูคราลเฟต (Sucralfate)

ยาซูคราลเฟตมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเรื้อรัง, รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (แผลเปบติค), ป้องกันการเลือดออกจากแผลในกระเพาะ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

มาล็อกซ์ (Maalox)

ยามาล็อกซ์มีสรรพคุณช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร นำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บแสบจากแผลในระบบทางเดินอาหาร บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจากภาวะกรดไหลย้อนขึ้นไปในบริเวณหลอดอาหาร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

บิสมัท ซับซาลิไซเลต (Bismuth subsalicylate)

ยาบิสมัท ซับซาลิไซเลตมีสรรพคุณดังนี้เช่น รักษาอาการท้องเสียเช่น อาการท้องเสียระหว่างการเดินทาง (โรคอาหารเป็นพิษ), รักษาภาวะกระเพาะอาหารอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate)

ยาแมกนีเซียมคาร์บอเนตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร, ใช้เป็นส่วนประกอบของยาระบาย/ยาแก้ท้องผูก, ใช้เสริมสร้างธาตุแมกนีเซียมให้กับผู้ป่วย