logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หัวใจเต้นเร็ว

อาการ : หัวใจเต้นเร็ว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ใจสั่น (Palpitation)

ใจสั่น (Palpitation) เป็นอาการที่รู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ มักเต้นเร็วขึ้น และอาจมีจังหวะการเต้นที่ผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ...

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin syndrome)

อาการจากกลุ่มอาการเซโรโทนินมักเกิดเฉียบพลันภายใน 12 - 24 ชั่วโมง (ประมาณ 60% ของผู้ป่วยเกิดภายใน 6 ชั่วโมง) หลังกินยาที่เป็นสาเหตุหรือหลังการปรับเพิ่มขนาดยา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)

หัวใจเต้นเร็ว หรือ ชีพจรเต้นเร็ว หรือ อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว(Tachycardia) ไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการหรือภาวะที่หัวใจมีอัตราการเต้น(Beat per minute ย่อว่า BPM)