logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลากหลายอาการโรค

อาการ : หลากหลายอาการโรค

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะดรีเนอร์จิก อะโกนิสต์ (Adrenergic agonist)

สรรพคุณที่นำมาใช้ทางคลินิกของยากลุ่มนี้เช่น ช่วยเพิ่มความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก, หยุดการไหลของเลือดจากบาดแผล/ใช้เป็นยาห้ามเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซีโรโทเนอจิก (Serotonergic drug)

ยาซีโรโทเนอจิก(Serotonergic drug) เป็นกลุ่มยาที่มีความเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทของมนุษย์ที่มีชื่อว่า ซีโรโทนิน(Serotonin)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซีโรโทนิน รีลีสซิ่ง เอเจนท์ (Serotonin releasing agents or SRA)

ยาซีโรโทนิน รีลีสซิ่ง เอเจนท์(Serotonin releasing agents ย่อว่า SRA) หรืออีกชื่อ คือ Selective serotonin releasing agents (ย่อว่า SSRA)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฮีสตามีน อะโกนิสต์ (Histamine agonists)

ยาฮิสตามีน อะโกนิสต์ (Histamine agonists หรือ Histamine receptor agonist หรือ H agonist หรือ H receptor agonist) เป็นกลุ่มยาที่คอยกระตุ้นการทำงานของตัวรับ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กาบา รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ (GABA reuptake inhibitor/GRI)

สารกาบา(GABA) หรือกรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (Gamma-aminobutyric acid)เป็นสารสื่อประสาทที่คอยทำหน้าที่ปิดกั้นคำสั่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง