logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดมาก

อาการ : ปวดมาก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซิโคโดน (Oxycodone)

ยาออกซิโคโดนมีสรรพคุณเป็นยาบรรเทาอาการปวดขั้นปานกลางจนถึงอาการปวดขั้นรุนแรง ขนาดรับประทานยานี้ควรเริ่มในขนาดต่ำๆที่สามารถรักษาอาการปวดของผู้ป่วยได้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คีโตโรแลค (Ketorolac)

ยาคีโตโรแลค(Ketorolac หรือ Ketorolac tromethamine) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ที่ใช้ต้านการอักเสบของร่างกาย และมีฤทธิ์ระงับอาการปวด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เดกซ์โทรโมราไมด์ (Dextromoramide)

ยาเดกซ์โทรโมราไมด์(Dextromoramide หรือ Dextromoramide tartrate) เป็นยาแก้ปวดประเภทโอปิออยด์ (Opioid analgesic) ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1956(พ.ศ.2499)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เลวอร์ฟานอล (Levorphanol)

ยาเลวอร์ฟานอล (Levorphanol หรือ Levorphanol tartrate)เป็นยาประเภทโอปิออยด์ ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการปวดตั้งแต่ความรุนปวดระดับปานกลางไปจนกระทั่งปวดแบบรุนแรง