logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คุมกำเนิด

อาการ : คุมกำเนิด

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

การทำหมันหญิง (Tubal ligation)

เป็นวิธีคุมกำเนิดที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวางแผนครอบครัว, ไม่ขัด ขวางหรือเป็นอุปสรรคในการกำหนดระยะเวลาในการร่วมเพศ, ไม่มีผลต่อการให้นมบุตร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอสตร้าไดออล (Estradiol)

เอสตร้าไดออลมีสรรพคุณดังนี้ เป็นยาคุมกำเนิดใช้ป้องกันการตั้งครรภ์, ใช้เป็นฮอร์โมนทด แทนในหญิงที่หมดประจำเดือน เช่น จากการผ่าตัดรังไข่ทั้ง 2 ข้าง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โมโนเนสซา (Mononessa)

ยาโมโนเนสซามีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อการคุมกำเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ผู้ที่ติดบุหรี่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มาร์วีลอน (Marvelon)

ยามาร์วีลอน(Marvelon) เป็นยาชื่อการค้าของยาเม็ดคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมนเพศ 2 ตัว คือ ดีโซเจสตรีล (Desogestrel) และเอทินิล เอสตร้าไดออล(Ethinyl estradiol)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาสมิน (Yasmin)

ยายาสมิน(Yasmin)เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศ 2 ชนิดคือ ดรอสไพรีโนน (Drospirenone) และเอทินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol)