Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ทั้งตัว
อาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ (Healthy diet)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... block article_content %}{% linkify %} บทนำ อาหาร (Nutrition หรือ Food) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อช่วยการทำงานของเซลล์ ต่างๆให้ดำเนินเป็นปกติ ให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้แข็งแรง ซ่อมแซมเซลล์ที่เส ...
อัตรารอดที่ห้าปี หรืออัตราอยู่รอดที่ห้าปี (Five year survival rate)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คมะเร็งจะย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือแพร่กระจาย มักพบเกิดก่อน 5 ปี ดังนั้นโดยปริยาย อัตรารอดที่ 5 ปีจึงใช้เป็นตัวช่วยบอกโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง Updated 2014, Aug 16 {% endlinkify %}{% endblock artic ...
เนื้องอก (Tumor)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... {% endblock toc %} {% block related %} มะเร็ง (Cancer) เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri) ก้อนในเต้านม (Breast mass) เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) เนื้องอกสมอง และมะเร็งสมอง (Brain tumor) ป ...
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal care)
โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ
... วยระยะสุดท้าย (Terminal stage) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆ ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป นอกจากรักษาดูแลแบบประคับประคองตามอาการจวบจนเสียชีวิต คว ...
เด็ก หรือ นิยามคำว่าเด็ก (Child)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ” คือ คนที่มีอายุน้อย และพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบ ...
ตรวจสุขภาพ (Medical checkup)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นุกรม {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพ (Medical checkup, Check-up, General medical examination, Periodic health evaluation, Annual phy ...
สารก่อมะเร็ง (Carcinogen)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... แต่สะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยจะเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งให้สูงขึ้นเมื่อได้รับในปริมาณสูงและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังขึ้นกับช่วงอายุคือ เมื่อได้รับในช่วงวัยเด็กโอกาสที่จะก่อโรคมะเร็งก็จะสูงขึ้น เนื ...
เอกซเรย์: การถ่ายภาพเอกซเรย์ (X-ray imaging)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ted %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ รังสีเอกซ (X-ray หรือ X-radiation) เป็นรังสีที่นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค จัดอยู่ในรังสีประเภทไอออนไนซ์ /Ionizing radiation (ผลของ ...
มะเร็ง (Cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ได้อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เนื้องอก (Tumor) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: HIV infection) โรคติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori infection) เอดส์ (AIDS) เช ...
ไข้จับสั่น (Malaria)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ้อนเย็น ไข้ดอกสัก แต่นิยมเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า โรคมาลาเรีย ในภาษาอังกฤษ คำว่า malaria มาจากภาษาอิตาลี แปลว่า อากาศไม่ดี เพราะโรคนี้มักพบในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้มีแหล่งน้ำขังตามธรร ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Cake10 eranjunung Orando
Frame Bottom