Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ทั้งตัว
รังสีจากโทรศัพท์มือถือ (Cell phone radiation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... l phone, Cellular telephone, Mobile phone) เป็นอีกสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะของคนเมือง และเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ต้องมีรังสีแผ่ออกมาขณะกำลังใช้เครื่อง เช่น ทีวี หลอดไฟฟ้า และเตาไมโ ...
อาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ (Healthy diet)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... block article_content %}{% linkify %} บทนำ อาหาร (Nutrition หรือ Food) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อช่วยการทำงานของเซลล์ ต่างๆให้ดำเนินเป็นปกติ ให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้แข็งแรง ซ่อมแซมเซลล์ที่เส ...
เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ (Cell, Tissue and Organ)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งรูปร่างของเซลล์ ปกป้องเซลล์ ป้องกันการบาดเจ็บของเซลล์ ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ ช่วยเป็นตัวกรองสารต่างๆที่จะเข้ามาในเซลล์ ช่วยป้องกันไม่ให้สารต่างๆในเซลล์หลุดออกไปนอกเซลล์ รวมถึงช่วยการแลกเปลี ...
อัตรารอดที่ห้าปี หรืออัตราอยู่รอดที่ห้าปี (Five year survival rate)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คมะเร็งจะย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือแพร่กระจาย มักพบเกิดก่อน 5 ปี ดังนั้นโดยปริยาย อัตรารอดที่ 5 ปีจึงใช้เป็นตัวช่วยบอกโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง Updated 2014, Aug 16 {% endlinkify %}{% endblock artic ...
เนื้องอก (Tumor)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... {% endblock toc %} {% block related %} มะเร็ง (Cancer) เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri) ก้อนในเต้านม (Breast mass) เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) เนื้องอกสมอง และมะเร็งสมอง (Brain tumor) ป ...
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal care)
โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ
... วยระยะสุดท้าย (Terminal stage) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆ ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป นอกจากรักษาดูแลแบบประคับประคองตามอาการจวบจนเสียชีวิต คว ...
เด็ก หรือ นิยามคำว่าเด็ก (Child)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ” คือ คนที่มีอายุน้อย และพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบ ...
ตรวจสุขภาพ (Medical checkup)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นุกรม {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพ (Medical checkup, Check-up, General medical examination, Periodic health evaluation, Annual phy ...
สารก่อมะเร็ง (Carcinogen)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... แต่สะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยจะเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งให้สูงขึ้นเมื่อได้รับในปริมาณสูงและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังขึ้นกับช่วงอายุคือ เมื่อได้รับในช่วงวัยเด็กโอกาสที่จะก่อโรคมะเร็งก็จะสูงขึ้น เนื ...
เอกซเรย์: การถ่ายภาพเอกซเรย์ (X-ray imaging)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ted %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ รังสีเอกซ (X-ray หรือ X-radiation) เป็นรังสีที่นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค จัดอยู่ในรังสีประเภทไอออนไนซ์ /Ionizing radiation (ผลของ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน mynuttogether Thananich admin1 Dew21
Frame Bottom