Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ทั้งตัว
อาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ (Healthy diet)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... block article_content %}{% linkify %} บทนำ อาหาร (Nutrition หรือ Food) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อช่วยการทำงานของเซลล์ ต่างๆให้ดำเนินเป็นปกติ ให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้แข็งแรง ซ่อมแซมเซลล์ที่เส ...
อัตรารอดที่ห้าปี หรืออัตราอยู่รอดที่ห้าปี (Five year survival rate)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คมะเร็งจะย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือแพร่กระจาย มักพบเกิดก่อน 5 ปี ดังนั้นโดยปริยาย อัตรารอดที่ 5 ปีจึงใช้เป็นตัวช่วยบอกโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง Updated 2014, Aug 16 {% endlinkify %}{% endblock artic ...
เนื้องอก (Tumor)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... {% endblock toc %} {% block related %} มะเร็ง (Cancer) เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri) ก้อนในเต้านม (Breast mass) เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) เนื้องอกสมอง และมะเร็งสมอง (Brain tumor) ป ...
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal care)
โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ
... วยระยะสุดท้าย (Terminal stage) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆ ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป นอกจากรักษาดูแลแบบประคับประคองตามอาการจวบจนเสียชีวิต คว ...
ตรวจสุขภาพ (Medical checkup)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นุกรม {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพ (Medical checkup, Check-up, General medical examination, Periodic health evaluation, Annual phy ...
สารก่อมะเร็ง (Carcinogen)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... แต่สะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยจะเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งให้สูงขึ้นเมื่อได้รับในปริมาณสูงและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังขึ้นกับช่วงอายุคือ เมื่อได้รับในช่วงวัยเด็กโอกาสที่จะก่อโรคมะเร็งก็จะสูงขึ้น เนื ...
เอกซเรย์: การถ่ายภาพเอกซเรย์ (X-ray imaging)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ted %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ รังสีเอกซ (X-ray หรือ X-radiation) เป็นรังสีที่นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค จัดอยู่ในรังสีประเภทไอออนไนซ์ /Ionizing radiation (ผลของ ...
มะเร็ง (Cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ได้อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เนื้องอก (Tumor) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: HIV infection) โรคติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori infection) เอดส์ (AIDS) เช ...
ไข้จับสั่น (Malaria)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ้อนเย็น ไข้ดอกสัก แต่นิยมเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า โรคมาลาเรีย ในภาษาอังกฤษ คำว่า malaria มาจากภาษาอิตาลี แปลว่า อากาศไม่ดี เพราะโรคนี้มักพบในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้มีแหล่งน้ำขังตามธรร ...
ไข้หวัดนก (Avian influenza)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... Fever): อาการไข้ ตัวร้อน้ {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไข้หวัดนก (Avian influenza) บางคนเรียกเป็นตัวย่อว่า เอไอ (AI) หรือบางคนเรียกว่า เบิร์ดฟลู (Bird ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tmmk
Frame Bottom