logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคเบาหวาน

อาการ : โรคเบาหวาน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไมกลิทอล (Miglitol)

ยาไมกลิทอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มอาการรุนแรงที่มีภาวะเลือดเป็นกรด (Diabetic ketoaci dosis)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชัน (Insulin zinc suspension)

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 1 (Type 1 diabetes) การฉีดยานี้แพทย์/พยาบาลจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการฉีดยาซ้ำๆต่อเนื่องในบริเวณเดิมทั้ง นี้เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองทางผิวหนัง ซึ่งโดยทั่วไปแพทย์/พยาบาล/เภสัชกรจะแนะนำฉีดยานี้ ที่ผิวหนังในส่วนหน้าท้อง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียม- กลูโคส โคทรานสปอร์เตอร์-2 อินฮิบิเตอร์ (Sodium-glucose Cotransporter-2 inhibitor)

ยาโซเดียม-กลูโคส โคทรานสปอร์เตอร์-2 อินฮิบิเตอร์(Sodium - glucose Co transporter-2 inhibitor ย่อว่า SGLT2 inhibitor) เป็นกลุ่มยาที่ยับยั้งการทำงานของสารโปรตีน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอ็มพากลิโฟลซิน (Empagliflozin)

ยาเอ็มพากลิโฟลซิน(Empagliflozin)เป็นยาในกลุ่ม โซเดียม-กลูโคส โคทรานสปอร์เตอร์-2 อินฮิบิเตอร์(Sodium glucose co-transporter 2 inhibitor ย่อว่า SGLT2 inhibitor)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะซีโตเฮกซาไมด์ (Acetohexamide)

ยาอะซีโตเฮกซาไมด์(Acetohexamide) เป็นยาในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย(Sulfonylurea)รุ่นแรกที่นำมาใช้บำบัดอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Diabetes mellitus type 2)