logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคระบบประสาท

อาการ : โรคระบบประสาท

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กาบาเพนตินอยด์ (Gabapentinoid)

ยากาบาเพนตินอยด์(Gabapentinoid) เป็นกลุ่มยาที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารสื่อประสาทของมนุษย์ที่มีชื่อเรียกว่า “กรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (Gamma-aminobutyric acid)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมองล้า (Brain fog)

สมองล้า(Brain fog) คือ อาการเกิดจากสมองทำงานผิดปกติชั่วคราวจากสมองพักผ่อนไม่พอ, ที่มักมีสาเหตุ เช่น...