logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

อาการ : โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เทริฟลูโนไมด์ (Teriflunomide)

ยาเทริฟลูโนไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคปอด วัณโรค โรคตับ โรคเบาหวาน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เบต้า อินเตอร์เฟอรอน (Beta interferon)

ยาเบต้า อินเตอร์เฟอรอน (Beta interferon หรือ Interferon beta ย่อว่า IFN beta) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของสารอินเตอร์เฟอรอน(Interferon ย่อว่า IFN)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี (Interferon beta-1b)

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันบี (Interferon beta-1b) เป็นยาอินเตอร์เฟอรอน(Interferon ย่อว่า IFN)ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียชนิด E.Coli