logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคทางจิตเวช

อาการ : โรคทางจิตเวช

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะริพิพราโซล (Aripiprazole)

ยาอะริพิพราโซลมีสรรพคุณดังนี้เช่น รักษาอาการโรคจิตเภท (Schizophrenia), รักษาอาการโรคอารมณ์สองขั้ว/ไบโพลาร์ (Bipolar disorder), รักษาโรคซึมเศร้า (Depressant)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พิโมไซด์ (Pimozide)

: ยาพิโมไซด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้บำบัดอาการทางจิตหรือโรคจิตเภท (Schizophrenia), บรรเทาอาการจากโรคกลุ่มอาการทูเร็ตต์ (Tourette’s syndrome)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซีโรโทนิน-นอร์อิพิเนฟริน-โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ หรือ เอสเอนดีอาร์ไอ (Serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor or SNDRI)

ยาซีโรโทนิน-นอร์อิพิเนฟริน-โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์(Serotonin- norepinephrine-dopamine receptor inhibitor ย่อว่า SNDRI)