logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคจิต

อาการ : โรคจิต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

รีเซอร์พีน (Reserpine)

ยารีเซอร์พีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension), รักษาอาการ ทางจิตประสาท/โรคจิต (Psychoses) ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร - ลำไส

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โคลซาปีน (Clozapine)

ยาโคลซาปีนมีสรรพคุณใช้รักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia) ห้ามใช้ยากับผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง ผู้ที่ไขกระดูกทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยโรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาโรคจิต ยารักษาโรคจิต (Neuroleptics or Antipsychotics or Major tranquilizers)

ยารักษาโรคจิตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาอาการของโรคจิตเภท (Schizophrenia ) เช่น อาการหลงผิดหรือมีภาวะประสาทหลอน, รักษาอาการโรคอารมณ์สองขั้ว/ไบโพลาร์