logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แน่นท้อง

อาการ : แน่นท้อง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งตับ (Liver cancer)

มะเร็งตับ (Liver cancer) คือ โรคที่เกิดจากเซลล์/เนื้อเยื่อตับเกิดเจริญเติบโตและแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเกินปกติ จึงส่งผลให้เกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งในตับ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีประสิทธิภาพที่สุด ได้ผล 100% คือ การเลิก ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ หรือปรุงสุกๆดิบๆ ต้องกินแต่ที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งท่อน้ำดีตับ (Intrahepatic cholangiocarcinoma)

มะเร็งท่อน้ำดีตับ จัดเป็นมะเร็งที่ธรรมชาติของโรคมีความรุนแรงสูง/มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (มีการลุกลามแพร่กระจายเข้า เยื่อบุช่องท้อง เนื้อเยื่อรอบๆท่อน้ำดี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

จุก อาการจุก จุกแน่น จุกเสียด (Colicky pain)

จุก ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอกหรือในท้องเช่น กินมากจนจุก...

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กระเพาะอาหารบีบตัวช้า: อัมพาตกระเพาะ(Gastroparesis)

อัมพาตกระเพาะ หรือ กระเพาะอาหารบีบตัวช้า (Gastroparesis ย่อว่า GP)คือ โรคหรือภาวะที่กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารทำงานบีบตัวช้าลง/ลดน้อยลงจนอาจถึงขั้นไม่บีบตัว...