จุก อาการจุก จุกแน่น จุกเสียด (Colicky pain)

บทความที่เกี่ยวข้อง
อาการจุก

‘จุก’ ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า ‘อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอกหรือในท้อง เช่น กินมากจนจุก’

ทางการแพทย์ จุก หรือ อาการจุก หรือ จุกแน่น หรือ จุกเสียด (Colicky pain หรือ Colic) เป็นอาการปวดที่เกิดเฉียบพลัน มักมีลักษณะเป็นปวดบีบ ใน

  • ระบบทางเดินอาหาร เช่น จุกเสียด แน่นท้อง ที่มักมีสาเหตุจาก มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก หรือจาก อาหารไม่ย่อย หรือ
  • ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่นจาก นิ่วในท่อไต หรือ
  • เป็นอาการจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคปอด เช่น จุกแน่นหน้าอก

จุก หรือ อาการจุกฯ มีกลไกเกิดจากมีการหดตัวของกล้ามเนื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารที่มีโพรง หรือช่องทางเดิน เช่น กระเพาะอาหารและลำไส้, ถุงน้ำดี และรวมถึงอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อไต เป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นเพื่อลดภาวะอุดกั้น หรือเพื่อขับสิ่งที่อุดกั้นในท่อทางเดินของอวัยวะนั้นๆ เช่น แก๊ส อาหาร และ/หรือน้ำย่อย โดยอาจเกิดร่วมกับ อาการเหงื่อออก และ/หรือ อาเจียน