logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นเบาหวาน

อาการ : เป็นเบาหวาน

โดย ปรัศนีย์ อัมพุธ

วิธีฉีดอินซูลินให้ตนเอง (How to inject insulin)

การฉีดยาควรห่างจากตำแหน่งเดิมประมาณ 1.5 นิ้ว เพราะการฉีดยาซ้ำตำแหน่งเดิมอาจจะเกิดก้อนไขมันที่เกิดจากยาอินซูลินได้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซิตากลิปติน (Sitagliptin)

ยาซิตากลิปตินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเคมีในร่าง กาย ส่งผลให้เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน และยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon:

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไกลเมพิไรด์ (Glimepiride)

ยาไกลเมพิไรด์มีสรรพคุณใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (Non-insulin dependent type II) การใช้ยาในผู้ป่วยจะเริ่มขึ้นเมื่อ การควบคุมอาหาร การลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาไกลเบนคลาไมด์ (Glibenclamide)

ยาไกลเบนคลาไมด์มีสรรพคุณคือ ใช้บำบัดรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) ยาไกลเบนคลาไมด์จัดอยู่ในหมวดยาอันตราย มีผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้