logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บส้นเท้า

อาการ : เจ็บส้นเท้า

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดส้นเท้า เจ็บส้นเท้า (Heel pain)

อาการปวดเจ็บส้นเท้า (Heel pain) เป็นอาการที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่มักพบได้สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเป็นอาการที่อาจเกิดกับส้นเท้าเพียงข้างเดียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

พังผืดฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ (Plantar fasciitis)

พังผืดฝ่าเท้าอักเสบ หรือ พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ(Plantar fasciitis) ซึ่งคนไทยมักเรียกว่า ‘โรครองช้ำ ’คือ โรค/ภาวะที่มีอาการเจ็บ/ปวดเรื้อรังที่ส้นเท้า