logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หอบ

อาการ : หอบ

โดย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นายแพทย์ วัชรา บุญสวัสดิ์

โรคหืด (Asthma)

บางครั้งหลอดลมตีบมาก ผู้ป่วยอาจหายใจไม่ได้เลย ส่งผลให้ขาดอากาศหายใจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเรามักจะไม่ทราบว่าโรคหืดทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

แพ้นมวัว (Cow milk allergy)

การแพ้นมวัวเกิดจากกลไกการแพ้เหมือนกับการแพ้ อาหาร ยา หรือสารอื่นๆ คือ ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานของร่างกายเห็นโปรตีนในนมวัวเป็นสิ่งแปลกปลอม และพยายามกำจัดออก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เบื่ออาหาร (Anorexia)

เบื่ออาหาร (Anorexia) เป็นอาการที่ความรู้สึกในการอยากอาหารลดลง ส่งผลให้ไม่อยาก กิน และเมื่อเกิดขึ้นเป็นหลายวันหรือสัปดาห์หรือหลายเดือน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หอบเหนื่อย หายใจลำบาก (Dyspnea)

หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจติดขัด หรือหายใจไม่ออก หรือบางคนใช้คำว่า แน่นหน้าอก (Dyspnea หรือ Shortness of breath) เป็นอาการทางการหายใจที่รุนแรง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบไปด้วยโรคหลอดลมอักเสบและถุงลมโป่งพอง