เบื่ออาหาร (Anorexia)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื่ออาหาร

เบื่ออาหาร (Anorexia) เป็นอาการที่ความรู้สึกในการอยากอาหารลดลง ส่งผลให้ไม่อยากกินและเมื่อเกิดขึ้นเป็นหลายวันหรือสัปดาห์หรือหลายเดือน จะส่งผลให้เกิดอาการผอมลงหรือน้ำหนักลดได้

เบื่ออาหารเป็นอาการที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจาก

  • โรคที่เกิดเฉียบพลันเช่น โรคติดเชื้อต่างๆ และจากโรคเรื้อรังต่างๆเช่น โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม
  • ปัญหาทางอารมณ์จิตใจเช่น ความเครียดและซึมเศร้า
  • และเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่น ยาทางจิตเวชบางชนิด

เบื่ออาหารมักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเช่น มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดจากโรคมะเร็ง

เบื่ออาหารมักหายได้เองภายหลังการรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุได้ ทั้งนี้เมื่อมีอาการเบื่ออาหารจนส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 5% ในระยะเวลา 6 เดือน ควรต้องพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(symptom) [2015,Aug15]
Updated 2015, Aug 15