logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาเม็ดคุมกำเนิด

อาการ : ยาเม็ดคุมกำเนิด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไลเนสทรีนอล (Lynestrenol)

ยาไลเนสทรีนอล (Lynestrenol) หรือชื่อวิทยาศาสตร์คือ 17α-ethinyl-3-desoxy-19-nortestosterone หรือ 17α-ethynyl-4-estren-17β-o เป็นยาฮอร์โมนเพศหญิงสังเคราะห์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เฟโมดีน (Femodene)

ยาเฟโมดีน(Femodene)เป็นยาชื่อการค้าของยาเม็ดคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิง 2 ตัว คือ Gestodene และ Ethinylestradiol ที่มีปริมาณต่ำ