logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาสร้างกล้ามเนื้อ

อาการ : ยาสร้างกล้ามเนื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เลโวคาร์นิทีน (Levocarnitine)

เลโวคาร์นิทีน(Levocarnitine หรือ L-Carnitine) เป็นสารชีวโมเลกุลในกลุ่มสารคาร์นิทีน(Carnitine)ที่พบได้ทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืช และแบคทีเรีย