logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาระบาย

อาการ : ยาระบาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียม ฟอสเฟต (Sodium phosphate oral suspension) หรือ สวิฟฟ์ (Swiff)

ยาระบายโซเดียม ฟอสเฟตมีสรรพคุณดังนี้ เป็นยาระบายเมื่อมีอาการท้องผูก/เป็นยาระบายสำหรับผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด, ก่อนการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์สวนแป้ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียมไบฟอสเฟต (Sodium biphosphate)

ยาโซเดียมไบฟอสเฟตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้เป็นยาระบายเมื่อท้องผูก, ใช้เป็นยาระบายในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือกรณีที่ต้องส่องกล้องตรวจ