logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีเพศสัมพันธ์

อาการ : มีเพศสัมพันธ์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลีโวนอร์เจสเตรล (Levonorgestrel)

ยาลีโวนอร์เจสเตรลมีสรรพคุณดังนี้ ใช้เป็นยาคุมกำเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ ใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในกรณีที่การคุมกำเนิดเดิมเกิดข้อผิดพลาด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ซีไอเอ็น: ระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก (CIN: Cervical of intraepithelial neoplasia)

ซีไอเอ็น/ระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก(CIN:Cervical of intraepithelial neoplasia) คือโรค/ภาวะที่เซลล์ปากมดลูกเจริญผิดปกติแต่ยังไม่ใช่มะเร็ง’