logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

อาการ : มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอนิซินไดโอน (Anisindione)

ยาแอนิซินไดโอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ป้องกันและรักษาภาวะหลอดเลือดอุดตันจาก ลิ่มเลือด, รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยมีภาวะหลอดเลือดอุดตัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไกลโคโปรตีน IIบี/IIIเอ อินฮิบิเตอร์ (Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors)

การแข็งตัวของเลือด เป็นกลไกป้องกันการสูญเสียเลือดจากบาดแผลด้วยการทำงานของเกล็ดเลือดซึ่งอาจอธิบายขั้นตอนพอสังเขป