logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งระบบโลหิตวิทยา

อาการ : มะเร็งระบบโลหิตวิทยา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไอเดลาลิซิบ (Idelalisib)

ในปี ค.ศ.2014 (พ.ศ.257) ยาไอเดลาลิซิบ(Idelalisib) ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอซาไซทิดีน (Azacitidine)

ยาแอซาไซทิดีน(Azacitidine) หนึ่งในกลุ่มยาเคมีบำบัด(Chemotherapy)ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ในลักษณะแอนติเมทาโบไลท์(Antimetabolite) และดีเมทิเลชั่น เอเจนต์