logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดเท้า

อาการ : ปวดเท้า

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เกาต์ (Gout)

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในโรคเกาต์ คือ กลายเป็นโรคเกาต์เรื้อรังเมื่อไม่พบแพทย์ต่อ เนื่อง หรือการเกิดปุ่มผลึกกรดยูริคในเนื้อเยื่อต่างๆ ส่งผลให้เสียภาพลักษณ์

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดส้นเท้า เจ็บส้นเท้า (Heel pain)

อาการปวดเจ็บส้นเท้า (Heel pain) เป็นอาการที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่มักพบได้สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเป็นอาการที่อาจเกิดกับส้นเท้าเพียงข้างเดียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดเท้า (Foot pain)

ปวด/เจ็บเท้า (Foot pain) เป็นอาการพบบ่อยในทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ สาเหตุที่ทำให้ปวดเท้าที่พบบ่อยคือ ใส่รองเท้าไม่เหมาะสม รัดหรือหลวมเกินไป

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน (Diabetic Neuropathy)

โรคนี้พบในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี มีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานเข้าไต