logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดกล้ามเนื้อ

อาการ : ปวดกล้ามเนื้อ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

เชื้อโรคฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีรอยขีดข่วน หรืออาจไชเข้าทางผิวหนังปกติที่เปียกชุ่มจากการแช่น้ำนานๆ หรือไชเข้าทางเยื่อบุต่างๆ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อาการปวดกล้ามเนื้อ (Myalgia)

ปวด/เจ็บกล้ามเนื้อ (Myalgia) เป็นอาการที่เกิดได้กับกล้ามเนื้อลายทุกมัด อาจเกิดเพียงกล้ามเนื้อลายมัดเดียวหรือหลายๆมัดทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ไฟโบรมัยอัลเจีย:กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน (Fibromyalgia)

ลักษณะอาการสำคัญของไฟโบรมัยอัลเจีย คือ มีการปวดทั่วร่างกาย และเป็นการปวดลักษณะที่รุนแรงกว่าปกติอย่างมาก ผู้ป่วยจะบ่นว่าปวดเหมือนกล้ามเนื้อถูกดึงหรือตึง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาออเฟเนดรีน (Orphenadrine) ยานอร์จีสิก (Norgesic)

ยาออเฟเนดรีน (Orphenadrine) หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อการค้าว่า ยานอร์เจสิก/นอร์จีสิก (Norgesic) นี้ ถูกสังเคราะห์ขึ้นในประเทศแถบยุโรป

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แคปไซซิน (Capsaicin)

ยาแคปไซซินมีสรรพคุณดังนี้คือ ใช้เป็นยาทาภายนอกบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดหลัง โดยต้องใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ห้ามใช้ยานี้ทากับบาดแผลฉีกขาด