logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / บวม

อาการ : บวม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คางทูม (Mumps)

คางทูมเป็นโรคไม่รุนแรง มักหายได้เองภายใน 7 - 10 วัน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย แต่เมื่อเกิดในวัยรุ่นหรือในผู้ใหญ่ ความรุนแรงโรคอาจสูงกว่าในเด็กปฐมวัยมาก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน

โรคไตอักเสบในเด็ก (Pediatric nephritis)

นับเป็นความโชคดีที่โรคไตอักเสบในเด็กที่เกิดตามหลังการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อแบคที เรียสเตร็ปโตคอคคัสซึ่งพบได้บ่อยที่สุด

โดย รศ.พญ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease)

การที่จะทราบว่ามีโรคไตเรื้อรังหรือไม่และอยู่ในระยะใด สามารถทำได้โดยการตรวจ วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะเพื่อดูปริมาณโปรตีนและการมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (Venous thrombosis)

เมื่อเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำจะส่งผลทำให้เลือดผ่านหลอดเลือดนั้นได้ยาก มีผลเสียต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้อง และหากลิ่มเลือดนั้นหลุดไปตามกระแสเลือด (โลหิต)

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis)

อาการของโรคเท้าช้างเกิดจากพยาธิตัวเต็มวัยที่อาศัยในท่อน้ำเหลืองและในต่อมน้ำเหลือง ผู้ที่ได้รับเชื้อครั้งแรกจากยุงจะมีพยาธิตัวเต็มวัยอยู่ในร่างกายเพียงไม่กีตัว