logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ถ่ายอุจจาระลำบาก

อาการ : ถ่ายอุจจาระลำบาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ท้องผูก (Constipation)

ปัจจัยต่อการเกิดอาการท้องผูกที่พบบ่อยคือ กินอาหารมีกากใยต่ำ (กินผักผลไม้น้อย), ดื่มน้ำน้อย, ขาดการเคลื่อนไหวร่างกายและ/หรือการออกกำลังกาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ท้องผูก อาการท้องผูก (Constipation)

ท้องผูก (Constipation) เป็นอาการที่ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้อุจจาระ ต้องมีลักษณะแข็ง แห้ง ลำอุจจาระมีขนาดเล็ก