logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ซึมเศร้า

อาการ : ซึมเศร้า

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอมเอโอไอ (Monoamine oxidase inhibitor: MAOI)

ยารักษาโรคซึมเศร้าเอมเอโอไอมีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการซึมเศร้าชนิด Bipolar depression, รักษาโรคพาร์กินสัน ปกติยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอมเอโอไอมักจะไม่ใช่ทาง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) หรือ โพรแซค (Prozac)

ยาฟลูออกซิทีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคซึมเศร้า (Major depressive disorder),รักษาอาการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (Eating disorder), บรรเทาอาการย้ำคิดย้ำทำ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอสเอสอาร์ไอ (Selective serotonin reuptake inhibitors: SSRIs)

ยาต้านเศร้ากลุ่มเอสเอสอาร์ไอ คือ ยาช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้า คลายความวิตกกังวล สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น รักษาภาวะการกินอาหารผิดปกติ อาการย้ำคิดย้ำทำ เป็นต้น

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาทีซีเอ ยารักษาโรคซึมเศร้า (TCAs : Tricyclic and tetracyclic antidepressants)

ยารักษาโรคซึมเศร้าทีซีเอมีสรรพคุณดังนี้ รักษาและบรรเทาอาการซึมเศร้า, บำบัดอาการสมาธิสั้น, บำบัดอาการปวดชนิดเรื้อรังเช่น ปวดจากโรคมะเร็ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline)

ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) จัดเป็นยาตัวหนึ่งของยากลุ่มไตรไซคลิก แอนตี้ดีเพรสแซนต์ (Tricyclic antidepressant ย่อว่า ทีซีเอ/TCA)