logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลื่นไส้อาเจียน

อาการ : คลื่นไส้อาเจียน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Viral hepatitis A)

ไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นโรคติดต่อได้ง่าย จึงมีการระบาดได้ง่าย โดยสามารถติดต่อได้จากการกิน และ/หรือ ดื่ม อาหารและ/หรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อนี้อยู่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Viral hepatitis B)

ตับอักเสบ บี/โรคตับอักเสบ บี (Hepatitis B) หรือ โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Viral hepatitis B infection หรือ Hepatitis B infection)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia)

แคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) หมายถึง ภาวะที่มีเกลือแร่แคลเซียม (Calcium) ในเลือดสูงกว่าค่าปกติของห้องปฏิบัติการนั้นๆโดยทั่วไปคือสูงกว่า 10.5 mg/dL

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไวรัสตับอักเสบ ดี (Viral hepatitis D or Hepatitis D)

ไวรัสตับอักเสบดี เป็นไวรัสที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ก่อโรคได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องอาศัยสารบางชนิดจากไวรัสตับอักเสบบี ช่วยในการขยายพันธุ์