logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ข้อเสื่อม

อาการ : ข้อเสื่อม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียมไฮยาลูโรเนต (Sodium hyaluronate)

ยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตมีสรรพคุณบำบัดอาการข้อเข่าเสื่อม, เป็นสารหล่อลื่นในระหว่างการผ่าตัดตา ห้ามฉีดยานี้เข้าข้อ/ข้อเข่าที่มีอาการติดเชื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซาโพรซิน (Oxaprozin)

ยาออกซาโพรซิน(Oxaprozin หรือ Oxaprozinum)เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs ที่ใช้บรรเทาอาการอักเสบ อาการปวด อาการบวมของข้อกระดูก รวมถึงอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กลูโคซามีน (Glucosamine)

สาร/ยากลูโคซามีน(Glucosamine หรือ Glucosamine sulfate หรือ Glucosamine sulphate) เป็นสารชีวโมเลกุลมีโครงสร้างของน้ำตาลและหมู่ของกรดอะมิโนมาประกอบกัน