Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  ระบบทางเดินหายใจ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หอบ  ไอ 

บทนำ

โรคปอด หรือ โรคของปอด หรือ โรคทางปอด (Pulmonary disease หรือ Lung disease ) คือ โรค หรือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปอด หรือกับหลอดลม จึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆอันเนื่องมาจากการขาดออกซิเจน เพราะปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิต กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ส่วนเกินในเลือด ให้ออกจากร่างกายทางลมหายใจออก ในขณะเดียวกันก็นำออกซิเจนจากอากาศ เข้าสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายผ่านทางเม็ดเลือดแดง (อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดทางกายวิ ภาคและทางสรีรวิทยาของปอด ได้ในบทความในเว็บ haamor.com เรื่อง ปอด: กายวิภาคปอดและสรีรวิทยา) ทั้งนี้ในบทความนี้ ขอเรียกโรคของปอด/โรคทางปอดว่า “ โรคปอด

โรคปอดมีสาเหตุเกิดได้จากหลากหลาย (ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง) ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งทั่วโลกในทุกเชื้อชาติ พบได้ในทุกวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจน ถึงผู้สูงอายุ โดยโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย

ในออสเตรเลีย พบโรคปอดได้ประมาณ 7 ล้านคนในคนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในสหรัฐ อเมริกาพบคนเป็นโรคหวัด (โรคหนึ่งที่จัดอยู่ในโรคปอด) ประมาณ 1 พันล้านคนในทุกๆปี (นับรวมผู้ป่วยทั้งหมด ทั้งผู้ป่วยเก่าเป็นซ้ำ และผู้ป่วยใหม่) ในสหราชอาณาจักร 1 ใน 7 คนของประ ชากร มีการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหลอดลมอัก เสบเรื้อรัง และเช่นเดียวกัน ในประเทศแคนาดา พบโรคปอดได้มากกว่า 10% ของผู้ป่วยที่จำ เป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล และโรคปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตประมาณ 16% ของผู้เสีย ชีวิตชาวแคนาดาทั้งหมด ส่วนในสหรัฐอเมริกา การเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD, Chronic obstructive pulmonary disease) จัดอยู่ในลำดับที่ 4 และจากโรคปอดอักเสบ/โรคปอดบวมอยู่ในลำดับที่ 6 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากร

โรคปอดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ โรคปอดเฉียบพลัน และโรคปอดเรื้อรัง

โรคปอดมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

โรคของปอด

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปอด ได้แก่

โรคปอดมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคปอดจากทุกสาเหตุจะคล้ายคลึงกัน คือเป็นอาการที่เกิดจากปอดทำงานได้น้อยลง โดยอาการที่พบบ่อย คือ

แพทย์วินิจฉัยโรคปอดได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคปอดได้จาก ประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน อาชีพ ประวัติใช้ยาต่างๆ ประวัติโรคประจำตัวต่างๆ การสูบบุหรี่ การตรวจร่างกาย การตรวจฟังเสียงหายใจ การถ่ายภาพปอดด้วยเอกซเรย์ นอกจากนั้น อาจมีการตรวจอื่นๆ/การสืบค้นเพิ่ม เติม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผู้ป่วย, สิ่งที่แพทย์ตรวจพบ, และดุลพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจเชื้อ และ/หรือการเพาะเชื้อจากเสมหะ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภาพปอด การตรวจเลือดเพื่อดูปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดง (Arterial blood gas analysis) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเมื่อสงสัยมีโรคหัวใจร่วมด้วย การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของปอด/การเป่าปอด (Pulmonary function test) การส่องกล้องตรวจหลอดลม และบางครั้งอาจมีการตัดชิ้นเนื้อจากเนื้อเยื่อปอดเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

รักษาโรคปอดอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคปอด คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอา การ

โรคปอดรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

การพยากรณ์โรคหรือความรุนแรงของโรคปอดขึ้นกับสาเหตุ

ผลข้างเคียงจากโรคปอด คือ การเกิดโรคหัวใจ และภาวะเนื้อเยื่อ/อวัยวะทั่วร่างกายขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว ซึ่งถึงเสียชีวิตได้

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีอาการดังกล่าวแล้วในหัวข้อ อาการ ควรรีบพบแพทย์ภายใน 2-3 วันเมื่ออาการไม่ดีขึ้น หรือภายใน 1-2 วัน หรือ ฉุกเฉินขึ้นกับความรุนแรงของอาการเมื่อ อาการเลวลง หรือมีอาการรุนแรง หรือเมื่อเป็นผู้สูงอายุ เด็กอ่อน หญิงตั้งครรภ์ หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ

เมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า เป็นโรคปอด การดูแลตนเอง ได้แก่

มีการตรวจคัดกรองโรคปอดไหม?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองโรคปอดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วย ดังนั้นการดูแลตนเองที่ดีที่สุด คือ การป้องกันโรคปอด โดยการป้องกันสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่สำคัญ คือ ป้องกันการติดเชื้อ และการเลิกสูบบุหรี่ การไม่สูบบุหรี่

ป้องกันโรคปอดได้อย่างไร?

การป้องกันโรคปอด คือการป้องกันสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญ ได้แก่

บรรณานุกรม

  1. American Lung Association http://www.lung.org/finding-cures/our-research/trend-reports/estimated-prevalence.pdf [2014,Feb23].
  2. Kim, W. et al. (2002). Burden of liver disease in the United state: summary of workshop. Hepatology. 36, 227-242.
  3. Respiratory disease http://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_disease [2014,Feb23].
  4. The Australian Lung foundation http://www.lungnet.org.au/lung-information/statistics [2014,Feb23].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom